Úvodní stránka Company Články Podmínky o ochraně osobních údajů

Wilsonka Race 2018

Podmínky o ochraně osobních údajů

Podmínky o ochraně osobních údajů Amer Sports

PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
15. září 2016

Společnost Amer Sports se snaží chránit vaše soukromí a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí. Tento předpis o ochraně osobních údajů (dále jen „Předpis“) je navržen tak, aby vám pomohl pochopit, jaký typ informací v souvislosti s našimi výrobky a službami shromažďujeme a jak tyto údaje zpracováváme a používáme. Pro účely tohoto Předpisu znamená pojem „osobní údaje“ informace týkající se určené nebo určitelné osoby (tj. fyzická osoba).

Pojem „Amer Sports“ odkazuje na společnost Amer Sports Corporation, včetně všech jejích případných společností ve skupině, spřízněných osob a dceřiných společností (dále jen „my“, „nás“, nebo „naše“). Značky společnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.amersports.com/brands. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že shromažďované osobní údaje o vaší osobě mohou být použity v souladu s tímto Předpisem jednou nebo více společnostmi ve skupině Amer Sports, které budou ve vztahu k takovým údajům považovány, ať již jednotlivě nebo společně, za správce údajů.

Tento Předpis platí pro osobní údaje shromažďované v souvislosti s výrobky a službami nabízenými společností Amer Sports nebo v rámci jakékoliv komunikace s námi, kde je uveden odkaz na tento Předpis nebo jakákoliv jiná zmínka o něm, například v souvislosti s našimi výrobky, webovými stránkami, aplikacemi nebo jinými typy služeb, které společnost Amer Sports nabízí obvykle v elektronické podobě, jakož i dalšími službami, jako je například péče o zákazníka a záruční služby, akce pro zákazníky nebo propagace a kampaně.

V souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou společnosti Amer Sports můžeme poskytnout zvláštní podmínky týkající se ochrany osobních údajů. Tyto zvláštní podmínky týkající se daného výrobku či služby mají v případě jakéhokoliv sporu přednost před tímto Předpisem. Naše výrobky nebo služby také mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností a služby jiných třetích stran, které mají své vlastní předpisy o ochraně osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste si tyto předpisy týkající se ochrany osobních údajů ve vztahu k daným službám pečlivě přečetli. Společnost Amer Sports nenese odpovědnost za postupy při ochraně osobních údajů ani za obsah služeb jakékoliv takové třetí strany.

V případě, že podle platných právních předpisů je ke zpracování osobních údajů popsaných v tomto Předpisu nezbytný váš souhlas, bude takový souhlas získán vhodným způsobem, jako například zaškrtnutím políčka uvádějícího váš souhlas, zvolením technického nastavení pro službu či webové stránky nebo na základě jiného prohlášení či jednání, které jasně dokládá váš souhlas se zpracováním údajů, v závislosti na výrobku, webové stránce, službě nebo aplikaci, kterou používáte.

SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE
Obecně vaše osobní údaje shromažďujeme, když nakupujete naše výrobky nebo služby, využíváte naše služby nebo se k nim přihlašujete, zapojíte se do propagační akce nebo kampaně nebo když s námi jinak komunikujete. Níže uvádíme příklady kategorií údajů, které o vás shromažďujeme.

Technické údaje. Ve většině případů můžete navštívit naše webové stránky nebo používat naše výrobky či služby, aniž byste se museli identifikovat. Některé vybrané technické údaje se však standardně shromažďují při vašem používání našich služeb. Tyto údaje zahrnují například vaši IP adresu, čas připojení, webové stránky, ze kterých jste prostřednictvím odkazu přišli, stránky, které navštěvujete, odkazy, které využíváte, reklamní bannery a jiný obsah, který jste si prohlíželi, informace o vašich zařízeních a jiné podobné technické údaje, které nám poskytuje váš prohlížeč nebo které mohou být jinak shromažďovány v souvislosti s některými výrobky a službami. Pokud používáte naše služby nebo s námi jinak komunikujete prostřednictvím telekomunikačních sítí, může nám telekomunikační operátor předávat jako běžnou součást komunikace i některé další údaje, jako je například identifikační kód MSIN. Viz také část „Používání cookies a internetových tagů“ níže.

Údaje, které nám poskytujete. Když se zaregistrujete k našim službám, provedete nákup, zapojíte se do propagační akce nebo s námi budete jinak komunikovat, můžeme vás požádat o poskytnutí některých údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, uživatelská jména, hesla a jiné takové náležitosti, které jsou používány k ověření uživatelů a potvrzení jejich úkonů nebo které mohou být nezbytné, aby vám mohly být poskytnuty výrobky a služby, o které jste požádali, nebo ke komunikaci s vámi, jakož i vámi nahrané údaje, jako je zeměpisná poloha, informace o trase, obrázky apod. Můžeme shromažďovat údaje o školení, demografické údaje, například váš věk, pohlaví, poštovní směrovací číslo a jazykové preference.

Můžeme také shromažďovat další údaje, které nám poskytnete, jako například váš souhlas, preference a zpětnou vazbu, údaje týkající se vašeho zařízení a takové další údaje, které nám poskytnete. Upozorňujeme, že některé údaje, které shromažďujeme a ze kterých Vás nelze  identifikovat, se mohou stát údaji, z nichž Vás identifikovat lze, poskytnete-li nám své osobní údaje. Některé naše služby vám mohou umožnit poskytnout údaje o jiných osobách, například když zadáváte objednávku na výrobek, který si přejete poslat přímo jinému příjemci.

Zvláštní kategorie osobních údajů. Můžeme shromažďovat vaše biometrické údaje a údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, jako je krevní tlak, srdeční tep, otisky prstů a podobné informace v závislosti na službě nebo výrobku, které jste si zakoupili. Uživatelé jsou požádáni o udělení výslovného souhlasu se shromažďováním takových údajů u každé předmětné služby nebo výrobku. U některých služeb nebo aplikací k tomu může dojít úpravou nastavení dané aplikace nebo služby. Odmítnutí souhlasu může ovlivnit poskytování příslušné služby.

Vaše transakce s námi. Shromažďujeme nebo vyžadujeme údaje, které se týkají vašeho nákupu nebo používání našich výrobků či služeb, jakož i vaší další komunikace s námi. Tyto údaje mohou zahrnovat například obsah vámi předložených otázek či žádostí, poskytnuté výrobky a služby (včetně dodacích údajů), podrobné údaje o nákupu (včetně provedených plateb, podrobných informací o platební kartě, fakturační adrese, šecích a další takové finanční informace), podrobné údaje o smlouvách mezi vámi a společností Amer Sports, záznamy o kontaktech a komunikaci, informace a podrobné údaje týkající se obsahu, které jste nám poskytli, a další takové údaje o transakcích. V souladu s platným právem můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s naším oddělením služeb zákazníkům nebo podobnými kontaktními místy.

Údaje o umístění. Některé služby mohou zahrnovat využívání údajů o tom, kde se právě nacházíte. Používání údajů o tom, kde se nacházíte, však u každé služby podléhá vašemu předchozímu souhlasu.
 
Údaje obdržené od třetích stran. Vedle osobních údajů, které od vás získáme, můžeme v souladu s platnými právními předpisy získat i některé osobní údaje ze seznamů poskytnutých firmami a z jiných veřejně dostupných zdrojů. To může zahrnovat i osobní údaje, jako jsou například informace o vašich úvěrech a aktuální údaje o adrese.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Společnost Amer Sports zpracovává vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto Předpisu a/nebo jakýchkoliv dalších informacích o ochraně osobních údajů ve vztahu ke konkrétní službě. Upozorňujeme, že se může jednat o několik účelů současně.

Poskytování výrobků a služeb. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat k tomu, abychom vám poskytli výrobek nebo službu, kterou požadujete, splnili vaše další požadavky nebo zpracovali vaši objednávku, případně tak, jak to může být jinak nutné k plnění nebo vymáhání smlouvy mezi vámi a společností Amer Sports. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat a používat, abychom zajistili funkčnost a bezpečnost našich výrobků a služeb, abychom Vás identifikovali a zabránili podvodu nebo jiným případům zneužití.

Vývoj výrobků a služeb. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat k vývoji našich výrobků a/nebo služeb. Většinou však při vývoji výrobků a služeb používáme pouze souhrnné a statistické údaje, nikoliv údaje, na základe kterých Vás lze přímo identifikovat. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat a používat, abychom naše nabídky přizpůsobili vašim potřebám a poskytli vám vhodnou službu, například doporučení a zobrazování obsahu a reklamy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s vaším používáním konkrétního výrobku a/nebo služby Amer Sports můžeme kombinovat s dalšími osobními údaji, které o vás můžeme vést, vyjma případů, kdy jsou takové osobní údaje shromažďovány za jiným účelem.

Komunikace s vámi a marketing. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat za účelem komunikace s vámi, například k tomu, abychom vám poskytli informace týkající se našich výrobků a/nebo služeb, které používáte, nebo abychom vás mohli kontaktovat s dotazy ohledně spokojenosti zákazníka. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat pro účely marketingu. Marketingové účely mohou zahrnovat používání vašich osobních údajů pro účely na míru přizpůsobeného marketingu nebo pro účely průzkumu v souladu s platnými právními předpisy, například při provádění průzkumu trhu a prezentaci našich výrobků, služeb nebo propagaci prostřednictvím našich elektronických či jiných služeb nebo služeb třetích stran.
Některé naše výrobky a služby mohou vedle toho být používány k propagaci výrobků a služeb jiných společností. Společnost Amer Sports však vaše osobní údaje nesděluje těmto společnostem pro účely jejich marketingu bez vašeho předchozího souhlasu.

Profilování. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a používat k profilování za účelem cíleného přímého marketingu a zlepšování našich výrobků a služeb. Můžeme také vytvářet souhrnné a statistické informace založené na vašich osobních údajích. Profilování zahrnuje automatické zpracování vašich osobních údajů pro účely hodnocení, analýzy či určování vašich preferencí nebo zájmů tak, abychom vám například mohli zasílat marketingové zprávy ohledně výrobků či služeb, které jsou pro vás nejvhodnější.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám výhradně tak, jak je uvedeno níže v tomto Předpisu, nebo jak je vyžadováno kogentními právními předpisy.
 
Skupina společností Amer Sports. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny společností Amer Sports a můžeme je předávat tak, aby je mohly používat i další společnosti skupiny Amer Sports.

Poskytovatelé služeb a další oprávněné třetí strany. Vaše osobní údaje můžeme předávat oprávněných třetím stranám, které jménem společnosti Amer Sports osobní údaje zpracovávají za účelem popsaným v tomto Předpisu, jako jsou například poskytovatelé technických, logistických a jiných služeb. Není přípustné, aby tyto strany vaše osobní údaje používaly za jiným účelem, než za jakým byly vaše údaje shromážděny, a my od těchto stran vyžadujeme, aby jednaly v souladu s platnými právními předpisy a tímto Předpisem a prováděly příslušná bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje ochránily.
 
Vaše osobní údaje, včetně srdečního tepu, biometrických dat a dalších údajů týkajících se zdravotního stavu, můžeme předávat partnerovi poskytujícímu služby, pokud využíváte služby, u kterých společnost – třetí strana potřebuje tyto údaje zpracovávat za účelem poskytování dané služby, nebo pokud jste udělili svůj samostatný souhlas s tím, aby společnost – třetí strana mohla v souvislosti se službami nebo výrobky Amer Sports zpracovávat vaše osobní údaje.

Předávání údajů do zahraničí. Naše výrobky a služby mohou být poskytovány s využitím zdrojů a serverů umístěných v různých zemích po celém světě. Vaše osobní údaje proto mohou být předávány i mimo zemi, ve které naše služby využíváte, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), ve kterých nemusí být úroveň ochrany osobních údajů odpovídat požadavkům Evropské komise. V takových případech provádíme opatření k tomu, abychom zajistili, že vašim osobním údajům se dostane odpovídající ochrany tak, jak to vyžadují příslušné právní předpisy. Při předávání vašich osobních údajů do zahraničí obvykle vycházíme ze smluv založených na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Tyto standardní smluvní doložky naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. Pokud si přejete dozvědět se o předávání svých osobních údajů do zahraničí více, můžete se na nás obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Další sdělování údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdělovat a jinak zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy v zájmu ochrany legitimních zájmů společnosti Amer Sports, například v rámci občanskoprávních nebo trestních řízení.

Fúze a akvizice. Pokud se rozhodneme prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat naše podniky v některých zemích, může to zahrnovat sdělení osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím a jejich poradcům nebo obdržení osobních údajů od prodávajících a jejich poradců pro účely takových transakcí.

ÚDAJE NEZLETILÝCH OSOB
Společnost Amer Sports se nesnaží získávat žádné informace od osob, které dosud ve své zemi nedosáhly zletilosti, ani s takovými osobami provádět jakékoliv transakce. Naše databáze mohou nicméně obsahovat osobní údaje dětí vzhledem k tomu, že není vždy možné přesně stanovit věk uživatele. Vyhrazujeme si proto právo zablokovat službu jakékoliv osobě, která je nezletilá nebo kterou za nezletilou důvodně považujeme.

Společnost Amer Sports zásadně vyžaduje, aby nezletilé osoby nenakupovaly její výrobky a služby ani s nimi neprováděly žádné právní úkony bez souhlasu svého rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by to bylo jinak povoleno příslušnými právními předpisy. Pokud jste nezletilá osoba, ale máte souhlas svého zákonného zástupce, musíte být na požádání schopni existenci takového souhlasu doložit.

KVALITA ÚDAJŮ A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ
Provádíme odpovídající opatření k tomu, aby osobní údaje, které máme v držení, byly přesné a aktuální a aby byly vymazány údaje, které nejsou aktuální nebo které jsou jinak nesprávné či nepotřebné.

Některé výrobky a služby společnosti Amer Sports vám mohou umožňovat spravovat váš profil a informace v něm obsažené. Doporučujeme, abyste své osobní údaje prostřednictvím svého profilu čas od času zkontrolovali, abyste zajistili, že jsou správné a aktuální. Upozorňujeme, že v případě elektronických služeb, u kterých máte možnost sami spravovat svůj profil, odpovídáte za to, že nám poskytnete správné údaje a že údaje, které jste nám poskytli, budete v případě jakýchkoliv změn aktualizovat.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
Společnost Amer Sports provádí odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, aby předcházela rizikům spojeným s poskytováním a zpracováváním osobních údajů a omezila tato rizika na minimum.

Mezi tato bezpečnostní opatření patří zejména používání firewallů, bezpečná serverová zařízení, kódování, zavádění řádných systémů a procesů správy přístupových práv, pečlivý výběr zpracovatelů, dostatečné proškolení pracovníků společnosti Amer Sports, kteří se podílejí na zpracovávání údajů, jakož i další opatření nezbytná k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému použití nebo sdělení. Tam, kde je to vhodné, můžeme také vytvářet záložní kopie a využívat další takové prostředky k zamezení náhodnému poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Pokud některá část webových stránek společnosti Amer Sports podporuje online transakce, budeme k zabezpečení online transakcí a ochraně jejich důvěrného charakteru používat některou ze standardních bezpečnostních technologií, například kódování na internetu – tzv. Secure Socket Layer (SSL).

POUŽÍVÁNÍ COOKIES A INTERNETOVÝCH TAGŮ
Když příležitostně navštívíte webové stránky společnosti Amer Sports, mohou být na váš počítač umístěny informace, které nám umožňují váš počítač rozpoznat, a to ve formě textového souboru označovaného jako „cookie“. Cookies používáme proto, abychom vám mohli poskytovat určité výhody, jako je například odstranění nutnosti zadávat během relace často heslo nebo zadávat znovu položky, které jste vložili do košíku, jestliže jste nedokončili transakci v rámci jedné návštěvy stránek. Cookies se používají také k analyzování aktivity na webových stránkách a vytváření profilů.

Některé webové stránky společnosti Amer Sports mohou také využívat další technologie místního ukládání, jako jsou například lokální sdílené objekty (Local Shared Objects, označované také jako „flash cookies“) a místní úložiště HTML5. Jedná se o technologie, které jsou výše popsaným cookies podobné v tom, že se ukládají do vašeho zařízení a mohou být využity k uchovávání určitých informací o vašich aktivitách a preferencích. Tyto technologie ovšem mohou využívat odlišné části vašeho zařízení než standardní cookies, takže se může stát, že je nebudete moci ovládat pomocí standardních nástrojů a nastavení vyhledavače. Ukládání flash cookies můžete zakázat na základě pokynů společnosti Adobe na adrese: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Společnost Amer Sports může u některých webových stránek využívat také tzv. internetové tagy („web beacons“ nebo „pixel tags“). Ty ovšem nevyužíváme ke zjišťování totožnosti uživatelů. Internetové tagy jsou obvykle grafické soubory, které jsou umístěny na webových stránkách a které se používají k počítání návštěvníků daných webových stránek a/nebo vyhodnocování některých cookies. Tyto informace pak využíváme ke zlepšování našich služeb. Internetové tagy obvykle neshromažďují žádné jiné informace než ty, které nám váš prohlížeč poskytne jako standardní součást jakékoliv internetové komunikace. Pokud používání cookies zakážete, nebude již internetový tag moci sledovat vaši konkrétní aktivitu. Může nicméně dále shromažďovat informace o návštěvách z vaší IP adresy, ze kterých ovšem již nebude možné zjistit vaši totožnost.

Pokud si přejete zakázat používání cookies nebo chcete být upozorněni předtím, než budou tyto soubory umístěny na váš počítač, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Pokud například používáte Internet Explorer, můžete soubory cookies zakázat nebo je spravovat pomocí pokynů uvedených zde: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. Pokud ovšem používání cookies zakážete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytovat určité služby nebo že nebudete moci prohlížet některé části těchto stránek.
Cookies a internetové tagy mohou používat i někteří naši obchodní partneři, jejichž obsah je s našimi webovými stránkami vzájemně propojen pomocí odkazů. K těmto souborům cookies však nemáme přístup ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu.

Berete na vědomí a souhlasíte s ukládáním cookies, jiných technologií místního ukládání, internetových tagů a dalších informací na vašich zařízeních a s tím, že k těmto cookies, jiným technologiím místního ukládání, internetovým tagům a dalším informacím budeme mít my a výše uvedené třetí strany přístup.

VAŠE PRÁVA
Máte právo vyžádat si informace a přístup k osobním údajům, které jsme od vás a o vás shromáždili. Máte rovněž právo vyžádat si doplnění, opravu, anonymizaci nebo vymazání případných neúplných, nesprávných, nepotřebných nebo neaktuálních osobních údajů, které o vás uchováváme. Nemůžeme ovšem vymazat osobní údaje, které jsou potřebné ke splnění závazných právních povinností nebo které je dle příslušných právních předpisů třeba dále uchovávat. Máte právo vyžádat si a obdržet osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, v obvykle používané a strojově čitelné podobě. Pokud se domníváte, že jsou námi shromážděné údaje nepřesné, popř. si nepřejete odstranění svých osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů bylo považováno za nezákonné nebo že dané osobní údaje již nejsou potřeba, nebo jste uplatnili námitku proti zpracování, která dosud nebyla vyřízena, můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

Můžete také kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, zasílání propagačních materiálů, vytváření profilů nebo provádění průzkumů trhu. V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete tento svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat.

Pokud si budete přát svá výše uvedená práva uplatnit, můžete tak odpovídajícím způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy učinit tím, že nás budete kontaktovat na kontaktních místech uvedených v marketingových materiálech nebo níže v tomto Předpisu. V některých případech, zejména tehdy, pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo je přestali zpracovávat, to může také znamenat, že vám nebudeme moci dále poskytovat své služby. Doporučujeme vám pro tyto účely využít dostupných nástrojů správy profilu, protože ty vám často umožňují mít přímý přístup k vašim osobním údajům a efektivně je spravovat.

Upozorňujeme na možnost, že společnost Amer Sports Vás bude potřebovat identifikovat a vyžádat si další informace, aby mohla splnit vaše výše uvedené požadavky. Dále upozorňujeme, že příslušné právní předpisy mohou obsahovat omezení a další ustanovení týkající se výše uvedených práv.

STÍŽNOSTI K ORGÁNU DOHLEDU
Pokud se domníváte, že činnosti společnosti Amer Sports v oblasti zpracování vašich osobních údajů odporují příslušným právním předpisům na ochranu osobních údajů nebo že společnost Amer Sports dostatečně nezajistila možnost uplatnění vašich práv, můžete podat stížnost k místnímu orgánu odpovědnému za dohled nad záležitostmi ochrany osobních údajů.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Odpovědnými správci údajů jsou pro účely příslušných zákonů na ochranu osobních údajů následující subjekty:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinky
Finsko
a

2) společnost skupiny Amer Sports, jejíž webová stránku, aplikaci, výrobek nebo službu používáte (název a sídlo sdělené během procesu nákupu nebo registrace)
a případně

3) společnost skupiny Amer Sports, která využívá vaše osobní údaje pro přímý marketing nebo obdobné účely (název a sídlo uvedené v marketingovém materiálu, který jste obdrželi).
Výše uvedené správce údajů může kontaktovat na následující adrese:

Amer Sports Corporation
c/o Legal (právní oddělení)
Konepajankuja 6
00510 Helsinky
Finsko

ZMĚNY TOHOTO PŘEDPISU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Amer Sports může tento Předpis o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat a měnit. Pokud takové změny zahrnují nové účely zpracování, bude vás o nich společnost Amer Sports předem informovat, a bude-li to nezbytné, vyžádá si váš souhlas.
 
Zobrazit menu
Ověřeno našimi zákazníky
„Klady: Super rychle doručení! “
před 53 dny
„Klady: Velmi rychlé dodání, max spokojenost “
před 96 dny
„Klady: Rychlé dodání Krásné boty Cena “
před 118 dny
„Klady: Rychlost doručení Skvělá cena Bota výborná
Slabiny: Nic“
před 124 dny
„Klady: Rychle doručení Dobra cena Zboží skladem “
před 136 dny
  • Autorizovaný prodejce
  • Vrácení zboží do 30-ti dnů
  • Doprava zdarma od 2000 Kč
  • Dárek Za každý nákup
  • 100% originální zboží s garancí
Podporované platební metody

E-shopy na míru Bluesoft & Powered by Kentico

Přihlášení